Long An thực hiện Đề án Phát triển nhanh và bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

Thời sự - Logistics - Ngày đăng : 07:53, 17/07/2023

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nhanh và bền vững tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 9%/năm.

Mục tiêu kế hoạch phấn đấu bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở bền vững kinh tế, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; gia tăng thu nhập cho người dân. Áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững hòa bình, ổn định.

ha-mot-goc-tp-tan-an-17072023.png
Long An phấn đấu bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở bền vững kinh tế. -Ảnh: longan.gov.vn

Theo đó, về kinh tế phấn đấu giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 9%/năm; trong đó, khu vực I tăng bình quân 2-2,5%/năm; khu vực II tăng bình quân 13%, khu vực III tăng bình quân 7,5-8%/năm. Năm 2030 GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt trên 180 triệu đồng.

Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 7,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 61,8% (riêng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 46%-48% và tỷ trọng công nghiệp năng đạt khoảng 11%); khu vực dịch vụ khoảng 24,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,5%.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế trên 50%. Tốc độ tăng năng suất lao động trên 10%/năm. Suất đầu tư tăng trưởng 3,5-4%/năm. Huy động vốn đầu tư xã hội thời kỳ 2021-2030 hơn 300 nghìn tỷ đồng.

Về xã hội, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 53% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 12 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó ít nhất 04 huyện đạt nông thôn mới nâng cao và 02 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Dân số tăng bình quân trên 1%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp học mầm non đạt 80%, cấp tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 70%, cấp trung học phổ thông đạt 45%.

Hoàn thành phổ cập giáo dục mẫu giáo cho trẻ 3 - 4 tuổi. Số giường bệnh/vạn dân đạt 27 giường; số bác sỹ/vạn dân đạt 11 bác sỹ. Giảm 50% số hộ nghèo trong từng giai đoạn 05 năm của thời kỳ quy hoạch.

Về môi trường, tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đạt gần 100%. Bảo đảm 100% nước thải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn tương đương với chất lượng nước thải thải ra nguồn tiếp nhận dùng cho sinh hoạt.

Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 80%. Tỷ lệ các điểm quan trắc lưu vực Vàm Cỏ Đông, lưu vực Vàm Cỏ Tây có WQI đạt mức khá trở lên đạt 70%. Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị đạt 10m2. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 3,3%.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: nâng cao chất lượng và định hướng phát triển các nhóm ngành công nghiệp xanh, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển các ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và chất lượng cao; hỗ trợ và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tận dụng lợi thế so sánh của tỉnh; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Nâng cao công tác cải cách thể chế, xây dựng chính quyền phục vụ, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy nghiên cứu, triển khai các hoạt động ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ; tập trung đẩy mạnh liên kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh công tác củng cố quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

T.H.