Bà Rịa – Vũng Tàu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Toàn cảnh Kinh tế - Ngày đăng : 09:07, 06/11/2023

Với xu hướng phát triển nhanh chóng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là cách mạng 4.0), việc ứng dụng hạ tầng công nghệ số hóa trong công tác quản lý ở Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) cũng như quy trình sản xuất đang là xu hướng chung của các nhà đầu tư hiện nay và trong tương lai ở BRVT.
artboard-1.jpg
artboard-1-copy-3.jpg
artboard-1-copy-4.jpg

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sau Nghị quyết này, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... Sau đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 749/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định này và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh BRVT đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Theo đó, - Bảo đảm thực hiện từ bằng đến cao hơn các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, BRVT sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Phát triển hạ tầng số thống nhất, đồng bộ, hiện đại và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số, đô thị thông minh và cải cách hành chính; Cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đô thị thông minh.

artboard-1-copy.jpg

Cách đây 4 năm, BRVT đã tổ chức lớp tập huấn đổi mới tư duy - thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới cuộc cách mạng 4.0 cho hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 không chỉ giúp cho việc quản lý nhà nước hiện đại, hiệu quả, mà còn tương tác với các chủ đầu tư trong KCN (e-government) cũng như các nhà đầu tư trong tương lai hình thành mạng lưới sản xuất kết nối thông qua nền tảng số. Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp giúp việc khai thác hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) hiệu quả hơn giảm chi phí vận hành cho đơn vị khai thác.

artboard-1-copy-5.jpg

Cách đây 2 năm, UBND tỉnh BRVT ban hành Quyết định số 336/QĐ-Ủy ban nhân dân (UBND) về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, theo đó UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) xây dựng và triển khai đề án Quản lý vận hành và khai thác hạ tầng KCN theo mô hình thông minh, với mục tiêu tổng quát: Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất vận hành, quản lý các KCN trong 3 lĩnh vực: Quản lý nhà nước thông minh (e-Gov); Khai thác hạ tầng công nghiệp hiệu quả (IP Management); Thu hút đầu tư trên nền tảng số, hình thành dịch vụ một cửa trong việc thu hút và xúc tiến đầu tư (Online investment on-stop service).

artboard-1-copy-2.jpg

Tính đến cuối năm 2022, tỉnh BRVT đã hoàn thành 13/30 chỉ tiêu và 28/53 nhiệm vụ. Đặc biệt, trong tiến trình chuyển đổi số tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể đã có 53,6% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến; triển khai hệ thống thông tin báo cáo LRIS đến 20 sở; thực hiện chế độ báo cáo kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, năm; 100% hồ sơ phát sinh mới được số hóa; 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử; 70,3% hộ nông dân sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 21,32% người dân có định danh điện tử…

Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh và đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh; triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu”; dự án xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, đảm bảo an ninh trật tự đã được tổ chức thẩm định lần đầu. Một số Sở, ngành đã đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án do đơn vị mình làm chủ đầu tư…

artboard-1-copy-6.jpg

Để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, lãnh đạo UBND tỉnh BRVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đưa tỉnh BRVT vào top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số.

Hiện nay, các Sở, ngành trong tỉnh đang nỗ lực để 30% tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng số; 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 50% doanh nghiệp có tên miền .vn; 20% tỷ lệ người dân có định danh điện tử; 90% tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; 80% tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh; mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến 100% xã, phường, thị trấn; 100% tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (hoặc chuyên mục riêng); việc xây dựng Kho dữ liệu số của tỉnh và thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, viễn thông, truyền hình, điện, nước…

Bảo Hân