Bộ KHĐT đồng thuận đề xuất của Bộ GTVT giao vốn cho dự án hầm Đèo Cả

Hạ tầng - Ngày đăng : 14:16, 28/09/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản lấy ý kiến các Bộ Tư pháp, Tài chính và GTVT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phần vốn 1.180 tỷ đồng cho Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.
ham-deo-ca2(1).jpg
Hầm đường bộ qua Đèo Cả

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản số 8201 và 8869 đề xuất Thủ tướng sớm giao vốn cho Dự án. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5935 giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp các Bộ Tài chính, Tư pháp, GTVT xem xét kiến nghị của Bộ GTVT và thống nhất phương án xử lý.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì số vốn 1.180 tỷ đồng này được xác định nằm trong tổng số vốn 5.048 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 65/2013/QH13 và đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương tại văn bản số 70/TTg-KTNN ngày 12/01/2016 và văn bản số 112/TTg-KTN ngày 23/01/2017.

Phần vốn này cũng đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương án tài chính tổng thể của Dự án tại Quyết định số 3107/QĐ-BGTVT và điều chỉnh phương án tài chính tại Quyết định số 400/QĐ-BGTVT. Đồng thời, được cơ quan có thẩm quyền (Bộ GTVT) ký kết hợp đồng dự án với Nhà đầu tư (tại các Phụ lục số 04/HĐ.BOT-BGTVT ngày 2/2/2016, số 06/HĐ.BOT-BGTVT ngày 23/03/2016, số 12/HĐ.BOT-BGTVT ngày 26/10/2016).

Như vậy, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng hỗ trợ của nhà nước cho dự án là (i) phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội khóa XV về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; (ii) Chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận; (iii) Phương án tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng sẽ đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án theo cam kết quy định tại hợp đồng dự án đã ký kết giữa Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ GTVT tại văn bản số 8201/BGTVT-ĐTCT, để đảm bảo PATC, đồng thời thúc đẩy kích cầu, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ KHĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao số tiến 1.180 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT.

Nga Nguyễn