Phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics

Duy Ngợi|16/09/2023 12:25

Đó là một trong những nội dung của nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

hoinghina1.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, với 700 đại biểu tham và kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu trong tỉnh, trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia khoảng 41.000 người/655 điểm cầu.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong bối cảnh phát triển mới. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Nghệ An và đáp ứng được những kỳ vọng, mong muốn, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh trong bối cảnh phát triển mới.

hoinghina2.jpg
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị chỉ rõ: Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước; đồng thời đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:

Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Đồng thời xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển.

hoinghina3.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung phát triển mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

16 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn Nghệ An

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Chương trình hành động được xây dựng nhằm thể hiện vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng miền...

hoichona4.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW 

Về mục tiêu, Chương trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường; đề ra 10 nhiệm vụ phân công cho các Bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể, trong đó giao UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 39, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển khu vực miền Tây trình Chính phủ ngay trong quý IV năm nay.

Đồng thời, Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ cũng đã đề ra 16 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030 để phát triển bứt phá, như: Dự án đầu tư tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên - công trình văn hóa đặc biệt quan trọng, ý nghĩa không chỉ của tỉnh mà của cả nước. Các dự án có tính kết nối vùng: Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; Đầu tư, xây dựng dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy (thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn); đầu tư ga Vinh mới (dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam); đầu tư xây dựng bến cảng Đông Hồi; nâng cấp, mở rộng khu bến Bắc Cửa Lò...

Các dự án nông nghiệp, cải tạo hệ thống thủy lợi, bảo đảm đời sống và sản xuất của người dân: Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, hồ chứa nước Bản Mồng; đầu tư xây dựng đập Sông Lam; nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO