Bà Rịa – Vũng Tàu: Giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2024

Thành Đức|26/05/2024 21:47

Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024” vào ngày 24/05/2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2023

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào ngày 17/04/2024.

Theo đó, Chỉ số PAR INDEX năm 2023 của Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 91,03 điểm, tăng 3,56 điểm so với năm 2022; xếp hạng 05/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2022, đứng đầu trong nhóm các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và được xếp vào nhóm A (Nhóm A: gồm 07/63 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, nhóm B: gồm 56/63 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%). Trong đó: 

(1) Điểm thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chình (CCHC): 57,53/61,5 điểm (tăng 2,54 điểm so với năm 2022), xếp thứ 09/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 01/06 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ.

(2) Điểm điều tra xã hội học đối tượng lãnh đạo, quản lý đánh giá CCHC tại tỉnh: 18,59/22 điểm (tăng 0,51 điểm so với năm 2022), xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 03/06 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ (sau tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương).

(3) Điểm điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS): 8,99/10 điểm (tăng 0,83 điểm so với năm 2022), xếp thứ 08/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 01/06 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ.

(4) Điểm tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội: 5,93/6,5 điểm (giảm 0,31 điểm so với năm 2022), xếp thứ 04/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 03/06 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ (sau thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương).

Nhiều điểm tích cực đạt được trong năm 2023 của Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm: Bộ Nội vụ và các Bộ ngành đánh giá tỉnh thực hiện tốt một số tiêu chí về công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; về triển khai áp dụng hiệu quả nhiều mô hình sáng kiến, cách làm hay trong CCHC; về tổ chức nhiều Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tiếp xúc với người dân để kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện thường xuyên đã khắc phục nhiều hạn chế trong CCHC; về theo dõi thi hành pháp luật, rà soát xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật; thực hiện tốt kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, có tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cao.

Tích cực trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo tiến độ và quy định; Giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao; thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo quy định; Thực hiện tốt việc phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước để phục vụ người dân; Mức độ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao,…

Còn về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2023 có kết quả cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với nội dung Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 87,81% (tăng 5,43% so với năm 2022), xếp hạng 08/63 tỉnh, thành phố (tăng 06 bậc so với năm 2022).

- Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với nội dung Cung ứng dịch vụ hành chính công là 89,83% (tăng 8,16% so với năm 2022), xếp hạng 04/63 tỉnh, thành phố (tăng 24 bậc so với năm 2022).

SIPAS của Bà Rịa Vũng Tàu trong năm có sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ và thứ hạng so với năm 2022 đối với 02 nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công với các tiêu chí thành phần được người dân hài lòng, đánh giá cao hơn năm 2022.

Trong đó, mức độ hài lòng của người dân đối với nội dung về Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách gồm: trách nhiệm giải trình của chính quyền về chính sách; sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách; chất lượng tổ chức thực hiện chính sách (về phát triển kinh tế; khám chữa bệnh; giáo dục phổ thông; trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ; điện, nước sinh hoạt; an sinh xã hội; cải cách hành chính) và kết quả, tác động của chính sách cải thiện hơn đã góp phần giúp cho kinh tế gia đình, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ hài lòng của người dân về nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách tăng nhưng không bằng nội dung cung ứng dịch vụ hành chính công. Nguyên nhân: vẫn còn một số đơn vị giải trình về chính sách với người dân chưa đảm bảo; sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến về chính sách chưa đầy đủ.

Đối với nội dung về Cung ứng dịch vụ hành chính công được người dân đánh giá hài lòng gồm: Bộ phận Một cửa có biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy, sạch sẽ, văn minh; Quy định TTHC được niêm yết công khai; Công chức tận tình đối với người dân trong quá trình giải quyết công việc; Kết quả dịch vụ được trả đúng hẹn, đảm bảo tính công bằng; Bộ phận một cửa thông báo kết quả xử lý phản ánh kiến nghị cho người dân kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc niêm yết, công khai quy định TTHC một số lĩnh vực còn chưa kịp thời.

ha-ba-ria-vung-tau-25052024.jpg
Một góc TP. Vũng Tàu

Giải pháp nâng cao các chỉ số năm 2024

Trên cơ sở kết quả chỉ số PAR INDEX, SIPAS, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra các giải pháp như sau:

• Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quy định và được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

• Khi tham mưu xây dựng chính sách phải đảm bảo khả thi và đúng quy định; phải tuân thủ các bước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá tác động, lấy ý kiến, giải trình nội dung tiếp thu, không tiếp thu.

• Tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến đầu tư, kinh doanh giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC của người dân và doanh nghiệp.

• Rà soát, cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ TTHC lên website đơn vị; theo dõi, kiểm tra việc giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian quy định.

• Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp. Trong đó chú ý các lớp bồi dưỡng đạo đức, văn hóa ứng xử công vụ, kỹ năng giao tiếp, để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của CBCCVC trong thực thi công vụ.

• Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, tạo điều kiện để người dân được tham gia đối thoại tại cấp cơ sở và đóng góp ý kiến về các vấn đề phản ánh, kiến nghị của người dân.

• Đẩy mạnh áp dụng các mô hình, cách làm mới để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Tổ chức thực hiện có hiệu quả khâu đột phá trong thực hiện CCHC năm 2024 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để nâng cao chất lượng công tác CCHC.

• Quán triệt đội ngũ CBCCVC phải tiên phong trong tìm hiểu, sử dụng và tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng các tiện ích, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC mà tỉnh đang triển khai thực hiện như: Cổng dịch vụ công tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC), tổng đài tự động giải đáp các thủ tục hành chính công (CALLBOT), Sổ tay đất đai trên thiết bị di động (iLand BRVT) và ứng dụng mạng xã hội Zalo trong nộp và nhận thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC, thanh toán phí, lệ phí hồ sơ TTHC không dùng tiền mặt,...

• Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm tra của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã để kịp thời phát hiện, xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tích cực, tốt các nhiệm vụ giải pháp được giao, góp phần cải thiện các chỉ số của tỉnh.

Bài liên quan
  • Vận hành mini app Zalo: Nỗ lực mới về chuyển đổi số của Bà Rịa - Vũng Tàu
    Kết luận Phiên họp ngày 24/4 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban đã nhấn mạnh, hiện nay chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, xuất hiện trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ở các cấp, ngành, lĩnh vực, tác động và mang lại lợi ích cho toàn xã hội, nhất là cho người dân, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO