Đưa Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030

Duy Ngợi|27/07/2023 09:20

Đến năm 2030, Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao.

congnghiepna2.jpg
Khu công nghiệp VSIP Nghệ An ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 3/7 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động được ban hành nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 29-NQ//TW; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương căn cứ Chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất, sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của từng vùng, từng địa phương; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu.

Mục tiêu tổng quát là tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Đến năm 2030, Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao; là Trung tâm thương mại, du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; văn hóa và con người Nghệ An mang bản sắc xứ Nghệ phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2045, Nghệ An hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển toàn diện, hài hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; là tỉnh có công nghiệp phát triển nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình hành động đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại; nâng cao năng lực ngành xây dựng; đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững. Phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; tăng cường khai thác có hiệu quả thị trường trong nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Nghệ An; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Đưa Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO