HoREA đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng

Anh Tuấn|16/03/2023 21:05

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, HoREA đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng và thống nhất về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng

HoREA thống nhất cao với khoản 2 Điều 61 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung quy định “quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh” là hết sức cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và là một bộ phận không tách rời của “quy hoạch tỉnh”.

Nhưng HoREA nhận thấy, khoản 2 Điều 5 Luật Quy hoạch 2017 quy định “2. Quy hoạch vùng” nhưng chưa quy định “quy hoạch sử dụng đất cấp vùng”, nên rất cần thiết bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và “quy hoạch sử dụng đất cấp vùng” là một bộ phận không tách rời của “quy hoạch vùng”.

Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với “quy hoạch xây dựng vùng” theo quy định của Luật Xây dựng, mà “quy hoạch xây dựng vùng” phải căn cứ “quy hoạch sử dụng đất cấp vùng” do hiện nay đã có “quy hoạch xây dựng vùng” mà không có “quy hoạch sử dụng đất cấp vùng” là không hợp lý, ví dụ đã có “Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh”, nhưng không có “quy hoạch sử dụng đất vùng thành phố Hồ Chí Minh”.

HoREA đề nghị bổ sung khoản 1 (bis) (tiếp sau khoản 1) Điều 61 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như sau: “1 (bis). Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng”.

Đồng thời, HoREA đề nghị bổ sung “quy hoạch sử dụng đất cấp vùng” vào khoản 3 Điều 60 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: “3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện phải đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Riêng cấp vùng chỉ lập quy hoạch sử dụng đất”.

ha-vung-dong-nam-bo-vlr-16032023.jpg
Vùng Đông Nam Bộ gồm địa phận 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh. - Ảnh: quyhoach.xaydung.gov.vn

Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

HoREA đề nghị thống nhất về “thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”, “điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với “thời hạn quy hoạch đô thị”, “rà soát quy hoạch đô thị” theo Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Theo HoREA, Điều 62 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định:

1. Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất các cấp là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia, tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất an ninh là từ 30 năm đến 50 năm; tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.

2. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, cấp tỉnh và thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm” là phù hợp với Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội khóa XV “về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025”.

HoREA đề nghị đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 25 và khoản 3 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị 2009 để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Điều 62 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như sau: “Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung” đối với “thành phố thuộc tỉnh, thị xã là 10 năm”; đối với “thành phố trực thuộc Trung ương là 10 năm, tầm nhìn từ 20 đến 30 năm”.

Ngoài ra, HoREA nhận thấy, khoản 1 Điều 71 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: “1. Rà soát quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn” chưa thật phù hợp với yêu cầu “rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện”.

HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: “1. Rà soát quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo định kỳ 03-05 năm”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
HoREA đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO