Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

ZUKI|21/05/2024 09:44

Tại chương trình kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 19/5, các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

ha-1-ha-tang-20052024.png
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 tại kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được lập nhằm: Hoàn thiện, bổ sung hệ thống hạ tầng kết nối vùng giữa TPHCM và các địa phương lân cận, với cả nước và quốc tế, cũng như kết nối giữa các khu vực khác nhau của TP một cách chiến lược, trọng điểm và phát huy hiệu quả; Phát triển đô thị theo hướng thúc đẩy sáng tạo, tương tác cao, kinh tế tri thức, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển không gian đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, chú trọng bảo vệ môi trường; Nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất đô thị, phát huy giá trị của hệ thống giao thông công cộng; đan xen hợp lý các chức năng khác nhau trong mỗi khu vực đô thị, để tối đa hoá khả năng cung cấp việc làm trong mỗi khu vực, hạn chế nhu cầu giao thông; Chú trọng tái phát triển các khu đô thị hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị để đón nhận những cơ hội mới, bổ sung động lực phát triển để phát huy vai trò trung tâm vùng và cực tăng trưởng của cả nước, đồng thời, đảm bảo mối quan hệ hữu cơ, tương tác và kết nối chặt chẽ giữa các khu chức năng hiện hữu và các khu vực đô thị phát triển mới; Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc không gian kiến trúc, cảnh quan, sinh thái đa dạng của TP, đặc biệt là các giá trị đặc trưng của đô thị vùng sông nước cửa biển; Nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng đô thị, với nhiều dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển hạ tầng xanh, đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Đồ án được lập trên cơ sở nghiên cứu tham khảo các chỉ đạo, định hướng mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và TP, các kế hoạch, đề án, dự án đã và đang được triển khai… phù hợp bối cảnh thực tiễn, mang tính khả thi; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP, chiến lược phát triển quốc gia, các quy hoạch các ngành quốc gia và quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế thừa, tiếp tục triển khai thực hiện các định hướng cơ bản, các nội dung của quy hoạch chung hiện hành vẫn còn phù hợp. Khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của TP để phát triển TP hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn của đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; hướng tới sự đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội và đảm bảo quốc phòng trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của TP.

ha-2-ha-tang-20052024.png
Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Sau khi nghe báo cáo của UBND TPHCM về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, các đại biểu HĐND TPHCM đã thảo luận tại kỳ họp. Các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung cụ thể liên quan đến quy mô dân số, quy mô đất đai, phân vùng đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch không gian ngầm, chỉ tiêu cây xanh, quản lý chất thải...

Qua xem xét nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, HĐND TPHCM đề nghị UBND TP rà soát nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, phải đảm bảo sự phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP, chiến lược phát triển quốc gia, quy hoạch các ngành quốc gia và quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đồng thời, bổ sung các nội dung về đánh giá môi trường chiến lược; về đề xuất các chương trình ưu tiên đầu tư phát triển và nguồn lực thực hiện; và về quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung vào nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-TTg và Đồ án Quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 đang được lập song song với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, vì vậy cần thống nhất, đồng bộ giữa hai đồ án này.

Ngoài ra, rà soát lại việc tính toán quy mô dân số và rà soát toàn bộ các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn TP theo quy mô dân số đã được phê duyệt tại Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong trường hợp có đủ cơ sở xác định quy mô dân số tính toán nêu tại Thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 là phù hợp; đề nghị báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng thời cần có sự thống nhất với quy mô dân số tính toán trong Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng theo quyết nghị, HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM hoàn thành việc tổng hợp nội dung lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với một số địa bàn quận, huyện còn lại, thực hiện việc tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp; Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo các nội dung đã được đề nghị tại Điều 2 của Nghị quyết này và được lưu ý tại Báo cáo số 413/BC-HĐND-ĐT của Ban Đô thị HĐND TP trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của Đồ án.

Đồng thời, UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Ngoài ra, sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được phê duyệt, UBND TP đảm bảo việc công bố công khai Đồ án theo quy định pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quản lý theo quy hoạch.

HĐND TPHCM thống nhất về nội dung báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo HCM CityWeb
Copy Link
Bài liên quan
  • TP. HCM - Côn Đảo bằng tàu cao tốc chỉ hơn 4 giờ
    Sáng 13/5, tại Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Sở Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc tổ chức lễ công bố tuyến vận tải hành khách cố định từ TP.HCM đi Côn Đảo và ngược lại. Đến dự lễ công bố có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Vũ Văn Khương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan ban ngành khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Vietnam Logistics Review
Đừng bỏ lỡ
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO